නිර්මාණ

වැඩි විස්තර

Digital Color Copier

වැඩි විස්තර

උසස් ගුණාත්මකබව.

ඔබ වෙත සපයන සියලු සේවාවන් ඉතා ඉහල ගුණාත්මක තත්වයකින් සැපයීමට අප ආයතනයේ සියලු දෙනා එක ලෙස බැදී සිටිමු.

ඉක්මන් සේවාව.

අප ආයතනය සතුව ඇති ඉතාමත් පළපුරුදු නිර්මාණ කරුවන් හා සේවා සපයන්නන් ගෙන් සමන්විත කාර්යය මණ්ඩලය ඉක්මන් හා කඩිනම් සේවාවක් සැපයීමට සැමවිටම බැදී ඇත.

බහු විවිධ සේවා

අප ආයතනය සතුව ඇති විවධ වූ උපකරණ මගින් ඩිජිටල්, ඕෆ්සෙට්, සබ්ලිමේෂන්, ස්කීන්  හා වර්ණ පොටෝ කොපි වැනි තවත් සේවා විශාල පුමාණයක් එකම ස්ථානයකින් ලබා ගත හැක.